Trefwoorden

Dit zijn de trefwoorden uit onze basisteksten:

Jolien Corteville
- ADHD: de afkorting voor "Attention Deficit Hyperactivity Disorder", een gedragsziekte met concentratiestoornissen en hyperactiviteit.

- Dyscalculie: rekenstoornis. Een leerstoornis die specifiek betrekking heeft op rekenen, terwijl de intelligentie normaal is.

- Dyslexie: leerstoornis die betrekking heeft op lees- en-of spellingsmoeilijkheden. Dyslexie wordt veroorzaakt door een stoornis in de werking van de hersenschors, maar het precieze mechanisme hierachter is nog onbekend.

- Haptonoom: iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met de balans tussen lichaam en geest, vooral als die verstoord is en die zich vooral bezighoudt met het in contact brengen van patiënten met het eigen gevoelsleven, meestal door middel van therapie waarbij lichamelijke aanraking een grote rol speelt; haptotherapeut.

- Klinische pedagogiek:
Klinisch: direct voor de arts (hulpverlener) zichtbaar
Pedagogiek: tak van wetenschap die de opvoeding van kinderen bestudeert en onderzoekt welke effecten specifieke opvoedkundige handelingen hebben

- NLD: Nonverbal Learning Disorder (soms ook Nonverbal Learning Disabilities) Nederlands: Niet verbale leerstoornis.

- Onderwijskunde: onderwijskunde wordt beschouwd als een wetenschap die leren, opleiden en ontwikkelen in onderwijs en bedrijfsleven wil beschrijven, begrijpen en verklaren. Deze wetenschap levert daarmee een bijdrage aan de verbetering van het onderwijssysteem en opleidings- en leertrajecten.

- Ontwikkelingsstoornis:stoornissen die ontstaan tijdens de ontwikkeling van zuigeling tot tiener, met meestal gevolgen daarvan op latere leeftijd. Deze gevolgen kunnen onder andere zijn: zwakzinnigheid, leerstoornissen en stoornissen die lijken op autisme.

- Orthodidactische werkvormen:
Orthodidactiek: didactiek die gericht is op de vorming van en het onderwijs aan kinderen met leer- en gedragsstoornissen.

- Pedagogen-didactici:
Pedagoog: opvoedkundige
Didactiek: de manier waarop je iets onderwijst

- Remedial teacher: iemand die voor zijn beroep les geeft aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen.

- Speciaal onderwijs:Onderwijs voor kinderen met een (lichamelijke of verstandelijke) handicap of ernstige gedrags- en-of leerproblemen

- Summier: kort en bondig, klein van omvang

- Zorgsysteem: een systeem en of systematiek voor de regulering van zorgvoorziening.
Rigide: streng volgens de regels
Paradoxale situatie: paradoxale: op het eerste gezicht een tegenstrijdigheid bevattend

Deolet Fien

- M-decreet: Maatregel voor leerlingen me een specifieke onderwijsbehoefte die is uitgevaardigd door een gewestraad of een gemeenschapsraad

- Fixed mindset: Hierbij draait alles om intelligentie

- Niet emancipatorisch: Er wordt niet gestreefd naar de ontwikkeling van gelijke rechten en zelfstandigheid voor groepen die worden gediscrimineerd

- Sanctionerend systeem :Het onderwijssysteem is een bestraffend systeem.

- Dead ends: Het is moeilijk om te wisselen van het ene naar het andere systeem.

-Growth mindset: Het kind kan zijn basiskwaliteiten ontwikkelen door er moeite voor te doen. Ze kunnen hun kwaliteiten dus laten groeien en hun intelligentie laten groeien.

-Comprehensieve opleiding: Is een onderwijssysteem dat een gemeenschappelijk basisprogramma heeft.

-Type 8: Zijn specifiek onderwijsbehoeften voor mensen met een leerstoornis

- bio-psychosaal model: Het is een uitbreiding van het medisch model. Er is nu ook aandacht voor de sociale en psychische factoren.
STRICORDI-maatregel Het woord STRICORDI bestaat uit de beginletters van verschillende woorden: stimuleren, compenseren, remediëren en dispenseren

Boisdenghien Nina

- Decreet Gelijke Onderwijskansen: (GOK) Door de Vlaamse overheid bij wet (decreet) geregeld geïntegreerd ondersteuningaanbod dat alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden wil bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Het decreet wil tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan en heeft daarom speciale aandacht voor kinderen uit kansarme milieu.

- Dispensatie: Eng: dispensation - vrijstelling of ontheffing…

- Diversiteit: Verscheidenheid, vaak bedoeld als biodiversiteit, dat is de soortenrijkdom binnen een ecosysteem. Er bestaat echter ook diversiteit in genotypen binnen een populatie.

- Geïntegreerd onderwijs: (gon) Met geïntegreerd onderwijs wordt in Vlaanderen een regeling aangeduid die is bedoeld om jongeren met een handicap en-of leer- en opvoedingsmoeilijkheden tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig de lessen te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs.

- Inclusie: Personen met een handicap als volwaardige burgers opnemen in een samenleving

- Inclusief onderwijs: Inclusief onderwijs houdt in dat gewone onderwijsinstellingen openstaan voor alle leerlingen, zowel hoogbegaafden als leerlingen met leermoeilijkheden en-of een belemmering. Een inclusieve school probeert op een zinvolle manier tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van al deze kinderen.

- MDO (multidisciplinair overleg):Overleg van deskundigen uit verschillende beroepsgroepen, b.v. een arts, verpleegkundige en fysiotherapeut

- Pervasieve ontwikkelingsstoornis: Een zeer klein aantal kinderen (circa 0.05%) lijdt aan een ernstige afwijking in de ontwikkeling van diverse basale functies, zoals sociale contactname, taal, perceptie, abstractie en motoriek. Men noemt dit pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Pervasief betekent diepdoordringend.

- Preventie : Maatregelen die bedoeld zijn om schade te voorkomen en uitbreiding van ontstane schade te beperken.

- Postmodernisme: Kan een afwijzing zijn, niet van de grote moderne waarden zelf (autonomie, rationaliteit, gelijkheid, maakbaarheid van de sml) maar van de instituties waarin deze waarden slechts onvolmaakt verwezenlijkt werden.

- Remediëring: verhelpen , beter maken, herstellen

- Zorgbreedte: zorgbreedte zelfst.naamw. de mate waarin zorg benodigd wordt geacht. Voorbeeld: `De zorgbreedte van het kind lag op slechts één ontwikkelgebied

- Zorgverbreding: Globale aanpak waarbij overheid, scholen en leerkrachten de leerkansen van alle leerlingen proberen te maximaliseren. Zij doen dit door rekening te houden met de specifieke eigenschappen van die leerlingen en vanuit een zo breed mogelijke kennis van de leefwereld en de sociale, economische en culturele condities waaronder de leerlingen opgroeien.

Cédric Deceuninck

- ADD: Attention Deficit Disorder, vorm van ADHD waarbij hyperactiviteit ontbreekt.
- ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, gedragsziekte met concentratiestoornissen en hyperactiviteit.
- ASS: Autisme Spectrum Stoornis, hieronder vallen alle vormen van autisme.
- Buitengewoon onderwijs: Voor kinderen die het gewone onderwijs niet kunnen volgen vanwege leer- of gedragsproblemen of vanwege een handicap. Om toegelaten te worden is er een inschrijvingsverslag nodig.
- CABO: Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs.
- CLB: Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
- Comorbiditeit: het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen.
- Dyscalculie: Stoornis in het rekenvermogen.
- Dyslexie: Stoornis die betrekking heeft op lees- en-of spellingsmoeilijkheden.
- Dysorthografie: Stoornis in het vermogen om te leren spellen wordt doorgaans tot dyslexie gerekend.
- Type 8: Normaal begaafde kinderen met een ernstige leerstoornis.

Astrid Deklerck

- Gemeenschappelijk curriculum: leerdoelen die leerlingen moeten halen, alles wat ze moeten kennen en kunnen om een diploma of studiebewijs te halen

- Gemotiveerd verslag: document opgesteld door een CLB. Het geeft de leerling met specifieke onderwijsbehoeften recht op GON-begeleiding.
- Individueel aangepast curriculum: leerdoelen op maat van de leerling. De leerling hoeft de doelen van het gemeenschappelijke curriculum dus niet te halen. Hij krijgt op het einde van het jaar ook niet hetzelfde diploma of studiebewijs, wel een attest van verworven bekwaamheden.

- Redelijke aanpassingen: aanpassingen die nodig zijn om een kind met specifieke onderwijsbehoeften de lessen te laten volgen en te laten meedoen in een gewone school.

- Speciale onderwijsleermiddelen: hulpmiddelen betaald door het Ministerie van Onderwijs voor leerlingen met een handicap.

- Specifieke onderwijsbehoeften: langdurige en belangrijke problemen hebben om te vragen om aanpassingen in de school en in de klas.

- Verslag van het CLB: document opgesteld door het CLB, vereist om een kind te mogen inschrijven in het buitengewoon onderwijs of om een individueel aangepast curriculum te volgen in het gewoon onderwijs.

- Zorgcontinuüm: stappen die de gewone school zet om samen met het CLB en de ouders zo goed mogelijk te zorgen voor leerlingen.

Sarah Baeye

- Differentiatie: verscheidenheid; vele soorten en maten…

- Disproportioneel: Onevenredig

- Geratificeerd: bekrachtiging, goedkeuring; ook de oorkonde der bekrachtiging. Ratificeren, bekrachtigen, goedkeuren

- Implementatie: invoeren, invoering

- Mindshift: belang hechten aan het werken op school via technologie

- Segregatie: afzondering van een bevolkingsgroep uit de maatschappij

- Zorgcontinuüm: zorgebeleid

Melissa De Bel

- Inclusief onderwijs (ION): een alternatief voor buitengewoon onderwijs waarbij de nadruk ligt op het aanvaarden van de verschillen en gelijkenissen binnen inclusie.

- Geïntegreerd onderwijs (GON): een samenwerkingsvorm tussen het gewoon onderwijs en buitengewoon onderwijs (Vlaanderen).

- Beroepsonderwijs: onderwijs gericht op de theoretische en praktische voorbereiding voor de uitoefening van beroepen.

- Methodeschool: een verzamelnaam voor: Steinerscholen, Freinetonderwijs, Montessorionderwijs, Jenaplanonderwijs en Daltononderwijs in Vlaanderen.

- M-decreet: decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

- Verstandelijke handicap: een ontwikkelingsstoornis waarbij de verstandelijke vermogens zich niet met de normale snelheid ontwikkelen en meestal een gemiddeld niveau niet zullen bereiken.

- Leerstoornis: een aandoening die in eerste instantie ligt bij de persoon zelf. Men maakt dus het onderscheid tussen leerstoornissen en leerproblemen.

- Mentale handicap: Zie definitie verstandelijke handicap.

- Visuele handicap: een functieverlies van het zicht. Dit verlies kan gedeeltelijk of totaal zijn (totaal = blind).

- Speciaal onderwijs: de benoeming voor onderwijs aan kinderen die vanwege leer- of gedragsproblemen, vanwege lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps of door gedragsstoornissen extra zorg op school nodig hebben.

Lotte De Fruytier

- Adaptief: aangepast voor een bepaalde omstandigheid.

- Cumulatief: samenvoegend, ophopend, oplopend

- Deregulering: vereenvoudiging of afschaffing van hinderlijk ingewikkelde officiële regels en wetten

- Emancipatie: het toestaan van gelijke rechten: de emancipatie van de vrouw

- Etikettering: iemand vastzetten op één deelaspect van zijn persoon. Hij wordt gekenmerkt door één aspect.

- Fundamenteel: de grondslagen betreffend: fundamentele rechten grondrechten; fundamenteel verschillen

- Geoutilleerd: voorzien van alles wat nodig is

- Gesegregeerde voorzieningen: afgezonderde, ontmengde, afgescheide voorzieningen

- Integratie: het maken van of opnemen in een groter geheel

- Intervisie: georganiseerd overleg tussen collega's om het functioneren te verbeteren.

- Lom/mlk-onderwijs: leer-en opvoedingsmoeilijkheden/Scholen voor Moeilijk Lerende Kinderen.

- Marginalisatie: georganiseerd overleg tussen collega's om het functioneren te verbeteren.

- Paradigma: stelsel van met elkaar samenhangende wetenschappelijke theorieën.

- Paternalistische houding: neiging om alles van bovenaf, als een autoritaire vader, te regelen en te beslissen.

- Privatisering: het afstoten van overheidstaken naar de marktsector.

- Segregatie: afzondering van een bevolkingsgroep uit de maatschappij.

- Burgerschapsmodel: het burgerschapsmodel is een inclusief sociaal model, waarbij de klemtoon ligt op de mogelijkheden, de individuele vaardigheden, de persoonlijke autonomie en de sociale solidariteit.

- Special Educational Needs: masteropleiding op HBO-niveau in Nederland.

- Voortgezet onderwijs: in Nederland is voortgezet onderwijs het onderwijsniveau dat volgt op het basisonderwijs en dat doorgaans gevolgd wordt vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Tijl Dael

Gezinnen met een ‘lage ses’: Lage sociaal economische status: Sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn systematische verschillen in gezondheid en sterfte tussen mensen met een hoge en mensen met een lage positie in de sociale stratificatie. De positie van mensen in de sociale stratificatie wordt sociaaleconomische status genoemd

Wiskundige geletterdheid: PISA verstaat onder wiskundige geletterdheid

de capaciteit van een persoon om wiskunde te formuleren, gebruiken en interpreteren binnen verschillende contexten.

Wetenschappelijke geletterdheid: Wetenschappelijke geletterdheid wordt in PISA gedefinieerd als ‘de vaardigheid van iemand om
wetenschappelijke kennis te gebruiken om vragen te identificeren, nieuwe kennis te verwerven, wetenschappelijke fenomenen te verklaren en wetenschappelijke bewijzen te gebruiken om conclusies te trekken in verband met wetenschappelijke onderwerpen.

Extra polatie: Extrapolatie is het uitbreiden van een reeks getallen met punten die buiten die reeks liggen.

OESO-landen: De intergouvernementele organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), of Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), werd in 1961 opgericht als uitvloeisel van het Marshall Plan. De OESO is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en internationaal beleid af te stemmen.

Disseminatie: verspreiding of uitzaaiing

High equity : hoog eigen vermogen

Vroege stratificatie: Sociale stratificatie is het indelen van groepen mensen in maatschappelijke lagen, waartussen een ongelijkheidsverhouding bestaat.