Regelgeving En Overheidsdocumenten

Jolien Corteville

- Besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen (B.S.31/12/2015)

- Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016. (10/11/2016)

- Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016. (29/12/2015).

- Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016. (18/12/2015)

- Ministerieel besluit tot bepaling van de criteria en de multidisciplinaire informatie die recht verlenen op de Vlaamse ondersteuningspremie en tot aanduiding van de organisatie die gelast is met de beoordeling van zelfstandige activiteiten. (7/9/2016)

Boisdenghien Nina

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor begeleid wonen voor personen met een handicap en wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2010 betreffende de subsidiëring van crisisjeugdhulpverlening en rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp verleend door voorzieningen voor personen met een handicap en wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap, wat betreft de opheffing van trajectbegeleiding binnen de diensten begeleid wonen, de opheffing van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en de beperking van het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap
Datum: 12/07/13

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot bepaling van de inhoud van het gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs en van het attest bij het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de inclusie van leerlingen met een verstandelijke beperking in het gewoon lager en secundair onderwijs
Datum 09/09/2016

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot verdere uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Datum: 10/07/2015

Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Datum 21/03/2014

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 2009 houdende de voorwaarden tot toekenning van een extra financiële ondersteuning voor de inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte aan organiserende besturen en voorzieningen, wat betreft de toekenning van een financiële ondersteuning voor het werken als Centrum voor Inclusieve Kinderopvang
Datum 19/06/2013

Cédric Deceuninck

- Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november betreffende het tijdelijke project "leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs". Belgisch Staatsblad, 2016036588

- Decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen. Vlaamse Codex, 52296

- Besluit van de Vlaamse regering van 9 september 2016 tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari tot bepaling van het gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs en van het attest bij het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de inclusie van leerlingen met een verstandelijke beperking in het gewoon lager en secundair onderwijs. Vlaamse Codex, 67321

- Decreet van 3 juli 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015. Vlaamse Codex, 46058

- Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot verdere uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende matregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Vlaamse Codex, 54674

Sarah Baeye

- Het  Nationaal actieplan voor kinderen) Publicaties: Stock files \ Rechten van het kind \ Actieplan) werd  in 2005 aangenomen door de federale regering en door de regeringen van de gemeenschappen en gewesten. Het plan omvat 10 prioritaire thema's rond de rechten van het kind:
voorrang geven aan kinderen;
armoede wegwerken: alles op de kinderen zetten;
geen enkel kind vergeten;
voor elk kind zorgen;
elk kind toegang verlenen tot onderwijs;
kinderen tegen mishandeling en uitbuiting beschermen;
kinderen tegen de oorlog beschermen;
strijd tegen HIV/aids;
naar kinderen luisteren en hun participatie waarborgen;
de aarde voor de kinderen beschermen.

- Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen een kredietinstelling en een verzekeringsonderneming (artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen)

- Date 06 maart 2016
De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) heeft 40 nationale kinderrechtenindicatoren uitgewerkt, op aanbeveling van het VN-Kinderrechtencomité.De indicatoren vertrekken vanuit het perspectief van kinderen. Ze beogen beter zicht te geven op de mate waarin de rechten van kinderen in België al dan niet steeds beter worden gerealiseerd.

- datum 14 juni 2016
Het jaarverslag leert u meer over de activiteiten die vorig jaar in de kijker stonden en de projecten die werden gerealiseerd.

- Afhankelijk van de duur van uw verblijf in België, moet u voldoen aan specifieke integratievoorwaarden. De wet onderscheidt 5 categorieën:
Een vreemdeling die 18 jaar is, kan Belg worden door verklaring als:
1. hij in België is geboren en er sedert zijn geboorte wettelijk verblijft;
2. hij wettelijk in België verblijft sedert 5 jaar
3. hij wettelijk in België verblijft sedert 5 jaar
4. hij wettelijk in België verblijft sedert 5 jaar
5. hij wettelijk in België verblijft sedert 10 jaar

Melissa De Bel

- Wet van 6 juli 1970 tot het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs (19 augustus 2014). Belgisch Staatsblad, 2014000530.

- Wet van 25 november 2004 tot wijziging van de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van hoger onderwijs (15 december 2004). Belgisch Staatsblad, 2004007308.

- Decreet van 27 juni 1990 houdende de oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (29 juni 2000). Belgisch Staatsblad, 2000035567.

- Decreet van 20 maart 2009 betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het gewoon lager onderwijs en de engagementsverklaring tussen de school en de ouders in het basis- en secundair onderwijs (9 april 2009). Belgisch Staatsblad, 2009201522.

- Besluit van 1 april 2016 van de Vlaamse Regering over de adviescommissie bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap die belast is met het verlenen van advies over de verzoeken tot heroverweging (8 juli 2016). Vlaamse Codex, 42749.

Fien Deolet
-Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijke project "leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs". (Vlaamse Codex, 07/12/2016).

-Decreet houdende de verschuiving en aanwending van werkingsmiddelen als gevolg van de toepassing van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, en houdende de verlenging van de aanwendingstermijn voor de extra werkingstoelage voor de stijging van het aantal anderstalige kleuters. (Vlaamse codex, 06/09/2016).

-Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016. (Vlaamse Codex, 10/11/2016).

Astrid Deklerck

- Decreet betreffende het inclusief onderwijs voor sociale promotie (Ministerie van de Franse Gemeenschap, 2016)

- Decreet betreffende het inclusief hoger onderwijs (Ministerie van de Franse Gemeenschap, 2014)

- Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 februari tussen de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie inzake geïntegreerd en inclusief onderwijs voor jongeren met een handicap (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2013)

- Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 betreffende de ontwikkelingsdoelen voor opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2 in het buitengewoon secundair onderwijs (Vlaamse Overheid, 2015)

- Wet op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied (Federale Overhei

dsdienst Binnenlandse Zaken, 1970)

Lotte de Fruytier

- Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijke project “leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs” (BS, 10 november 2016)

- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot verdere uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (BS, 10 juli 2015)

- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot bepaling van de inhoud van het gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs en van het attest bij het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de inclusie van leerlingen met een verstandelijke beperking in het gewoon lager en secundair onderwijs (BS, 27 september 2016)

- Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
(BS, 12 september 2016)

- Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (BS, 28 augustus 2014)

Tijl Dael
- Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijke project "leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs.
(10/11/2016)

- Decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs. (09/12/2005)

- Decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen. (10/06/2016)

- Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling voor huursubsidies voor schoolinfrastructuur. (04/05/2016)

- Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 13 en 51 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en het artikel 13 van het besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013. (26/03/2015)