Bronnen

Dit zijn de bronnen die wij hebben gehanteerd.

Jolien Corteville
Bibliografie
ARBO (1984). Het moet ons een zorg zijn. Advies over zorgverbreding in het basisonderwijs. Zeist: Onderwijscentrum.

(3 november 2016). Bijles steeds populairder? Dat is verontrustend. De Morgen, p.30.

(14 oktober 2016). Café De Werft laat mensen met beperking opdienen. Het Laatste Nieuws/Kempen, p.19.

Callebaut, I. (2006). Inclusief onderwijs….de oplossing!? Basis: ledenblad van het COV, 113/2006, 18-20.

Depla, W. (2009). Inclusief Yves: een spel voor het sociaal en emotioneel welbevinden binnen inclusief onderwijs. Torhout, Katho.

D’Espallier, A. (2013). Inclusief onderwijs. Kluwer, rechtswetenschappen.

De Vroey, A. (2009). Inclusief onderwijs: zorg anders bekeken. Mechelen: Wolters Plantyn.

Dumont, J.J. (1994). Leerstoornissen. 1 : Theorie en model. Rotterdam, Lemniscaat.

Dumont, J.J. (1973). De ontwikkeling van de intelligentie: een monografie over de psychologie van J. Piaget. ’s-Hertogenbosch, Malmberg.

Dumont, J.J. (1972). Gewoon, ongewoon, buitengewoon. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 187-197.

Dumont, J.J. (1976). Speciaal onderwijs en de specialisten. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 97-103.

Doornbos, K & Stevens, L.M. (1987, 1988). De Groei van het Speciaal Onderwijs, deel a : analyse van historie en onderzoek. Beeldvorming over praktijk en beleid, deel B. ’s-Gravenhage: Staatuitgeverij.

Doornbos, K. (1992). Samen naar school. Nijkerk: Intro.

Doornbos, K. (1992). Samen naar school. Nijkerk: Intro.

Franke, R. (2008). Passend inclusief onderwijs: doen: invoeringsprogramma (DVD). Antwerpen, Maklu.

Franke, R. (2008). Passend inclusief onderwijs: doen: invoeringsprogramma (DVD). Antwerpen, Garant.

Groot, R. d. (2001). Kinderen met leer- en gedragsproblemen. Boom: Meppel.

Groot, R. de & Van Weelden, J. (1986). (red), Van gisteren over morgen. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Groot, R. d. (2001). Kinderen met leer- en gedragsproblemen. Boom: Meppel.

Houte, I.C. van (1954). Over de Orthopedagogiek. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs en Orthopedagogiek, 129-132.

Haghedooren, A. (2009). Inclusief onderwijs. Torhout, Katho.

(1996). In W. R. Roel de Groot, Inclusief onderwijs (p. 15). Groningen: Wolters-Noordhoff.
Jan, v.d.P., Roel, d.G. (2009). Kindermishandeling: een complex probleem. Maklu.

(17 november 2016). Kinderrechtencommissaris wil aanpassing jeugdzorg in Vlaanderen. De Morgen, p.11.

Kemenade, J.A. van (1977). Contouren van een toekomstig onderwijsbestel. ’s Gravenhage : Staatsuitgeverij.

Kool, E. & Van Rijswijk, C.M. (1995). Overgangsvormen tussen regulier en speciaal onderwijs. ’s Hertogenbosch: Procesmanagement WSNS.

Leij, A. van der & Kappers, E.J. (1993). Zorgverbreding, bijdragen uit speciaal onderwijs aan basisonderwijs. (5e, herziene druk). Nijkerk: Intro.

Maes, B. (2005). Geïntegreerd en inclusief onderwijs: kansen, hinderpalen en kritische succesfactoren.

Mariet, C. , Roel, d.G. & Frits, P. (2010). Grensoverschrijdend gedrag van pubers. Maklu.

Mortier, K. (2010). Inclusief onderwijs in de praktijk. Antwerpen: Garant.

Nijs, G. (2001). Inclusief onderwijs, ook voor Vlaanderen? School- en klaspraktijk, 42/2000-2001, 14-20.

Roel, d.G, Wied, R. & Harry, K. (1996). Inclusief onderwijs. Groningen, Wolters-Noordhoff.

Roel, d.G., Henk, H. & Martijn, K. (Red.) (1996). Hulp op maat. Leervoorwaardentraining in basisvorming. Garant.

Rispens, J. (1973). (red), Facetten van Orthopedagogiek. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Rispens, J. (1977). De paradox van de hulpverlening. Inaugurele rede. Groningen.

Rispens, J. (1980). Hoe speciaal wordt het buitengewoon onderwijs? In: Pedagogische studiën.

Ruijssenaers, W. (2005). Rekenproblemen en dyscalculie. In J.J. Maria, Handboek kinderen en adolescenten: problemen en risicosituaties (p. 1-17). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Roel de Groot, W. R. (1996). Inclusief onderwijs. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Ruijssenaers, W. (2005). Rekenproblemen en dyscalculie. In J. J. Maria, Handboek kinderen en adolescenten: problemen en risicosituaties (pp. 1-17). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Stevens, L. (2005). Zin in school. Amersfoort, CPS.

Standaert, R. (2005). Inclusief onderwijs tussen droom en daad. Impuls voor onderwijsbegeleiding, 35/2005, 176-186.

Simons, M. (2004). Inclusie als strategisch concept: inclusief onderwijs en actief burgerschap.

Van Hove, G. (2008). Inclusief onderwijs. Deurne: Kluwer.

Vanmarcke, M. (2002). Inclusief onderwijs: de weg naar morgen. Kortrijk, Ipsoc.

Weelden, J. van (1962,1967,1981). Uw kind hoort niet op onze school. Amsterdam: Stichting voor het kind. Utrecht: Stichting WIJN. (2e herziene en aangevulde druk).

Weelden, J. van (1976). Het buitengewoon onderwijs als antropolisch krachtenveld. In: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 229-247.

Cédric Deceuninck

Ampe, T., & Ghesquière, P. (2014). Wat na type 8 onderwijs? De secundaire schoolloopbaan van leerlingen uit het buitengewoon lager onderwijs type 8. Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek, 1, 3–12.

Agentschap voor Onderwijscommunicatie (2002). Ontwikkelingsdoelen: informatiemap voor de onderwijspraktijk van het buitengewoon basisonderwijs (eerste aanvulling) (type 8) [informatiemap]. Geraadpleegd op 18 november 18 2012, op http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ontwikkelingsdoelen-informatiemap-voor-de-onderwijspraktijk-van-het-buitengewoon-basisonderwijs-eerste-aanvulling-type-8.

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (2001). Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 8 [wettekst]. Geraadpleegd op 10 november 2012, http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13161.

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (2008). Onderwijs in Vlaanderen. Een brede kijk op het Vlaamse onderwijslandschap/2008 [brochure]. Geraadpleegd op November 15, 2012, http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/onderwijs-in-vlaanderen-een-brede-kijk-op-het-vlaamse-onderwijslandschap-2008.

Vlaamse Overheid Departement Onderwijs en Vorming (2012). Buitengewoon basisonderwijs Type 8. Algemene uitgangspunten. Geraadpleegd op 10 November 2012, http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/buitengewoon-onderwijs/basisonderwijs/type8/algemene-uitgangspunten/index.htm.

De Fever, F. & Coppens, M. (1997). Speciaal onderwijs voor kinderen met leerstoornissen. Onderzoek naar de kwaliteit van het functioneren. Leuven/Amersfoort: Acco

Hellinckx, W., & Ghesquière, P; (1999). Als leren pijn doet… Opvoeden van kinderen met een leerstoornis. Leuven/Amersfoort: Acco

Tielemans, J. (2010). Onderwijs in Vlaanderen: structuur, organisatie, wetgeving. Antwerpen: Garant

Van Rompu, W., Mardulier, T., De Coninckx, C; Van Beeumen, L. & Exter, E. (2007). Leerzorg in het onderwijs. Anterwpen/Apeldoorn: Garant.

Ghesquière, P;, Maes, B., Vangoidsenhoven, S., & Vastmans, K. (2001). Knelpunten in de typologie van het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen. Analyse van het perspectief van onderwijsverstrekkers, leerlingbegeleiders en ouders. Eindrapport OBPWO 99.10. Leuven: KU Leuven, Afdeling Orthopedagogiek.

Vlaamse Overheid Departement Onderwijs en Vorming (2011-2012). Vlaams onderwijs in cijfers 2011-2012. Pdf-document. Geraadpleegd op 10 november 2012 op http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2011-2012/VONC_2011-2012/VONC_2012_NL-Integraal_v9.pdf.

Vlaamse Regering (2011). Dringende beleidsmaatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Pdf-document. Geraadpleegd 25 april 2013, op http://www.klasse.be/vandaag/files/file/20110906_teruggkoppelingResonantiegroepen.pdf.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs. (2007). Van handelingsplanning tot handelingsplan in het buitengewoon onderwijs. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs

Mervielde, A. (2015). Inclusie op school. Het M-decreet toegepast. Brussel: Uitgeverij Politeia nv

Philips, F., Van den Steen, L., Van Deuren, G. & Van Ostaede, M. (2015). Kansen in het M-decreet voor ouders, leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, leraren en scholen. De Pinte: OKLO

Op ’t Eynde, P. (2015). M-decreet: vloek of zegen? Impuls voor onderwijsbegeleiding, 45, 100-109.

Feys, R., Brasseur, S. (2016). Verontrustende M-decreet-berichten: augustus-oktober 2016.
Onderwijskrant, 179, 19-22.

Gheysen, T. (2014). Het M-decreet: wat verandert er voor CLB? Caleidoscoop, 26, 34-40.

Naert, H. (2016). Het M-decreet binnen de brede basiszorg [Theses]. Sint-Niklaas: Odisee.

Claeys, R. (2015). De impact van het M-decreet op de psychosociale risico’s in het onderwijs [Theses].
Gent: Odisee.

Van Welden, Y. (2012). Doorverwijzing vanuit een CLB bij opvoedingsproblemen in het buitengewoon onderwijs [Eindwerk]. Geraadpleegd op http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE3575907

De Wilde, J. (2015-06-07). Baat of schaadt inclusie? Een vervelende vraag bij het M-decreet. Geraadpleegd op 6 december 2016, https://kleutergewijs.com/2015/06/07/baat-of-schaadt-inclusie-een-vervelende-vraag-bij-het-m-decreet/

Van Landeghem, G., Vandamme, J. (2009-06-23). Geboortecoherten in het buiengewoon lager onderwijs. Evolutie van 1989-1990 tot 2006-2007. Geraadpleegd op 6 december 2016, https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/240253/1/RapportSSLOD1jr2008nr15.pdf

Smits, I., Aerts, A. (2009-10-29). Studeren met dyslexie/dyscalculie in het lager, secundair en hoger onderwijs 2009. Geraadpleegd op 6 december 2016, https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/387544/1/Studeren%20met%20dyslexie.pdf

Quicke, J. (2008). Inclusion and Psychological Intervention in Schools. A critical Autoethnography. Dordrecht: Springer

Nguyen, X. (2015). The journey to inclusion. Rotterdam: Sense Publishers.

Hornby. G. (2014). Inclusive special education. Evidence-based practices for children with special
needs and disabilities. London: Springer.

Casagrande, L. (30, augustus, 2016). “Voor thibo niet gelukt, voor Yirte hopelijk wel”. Het belang van Limburg, 10. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/

Lds. (23, september, 2016). Levensvreugde onder de vleugels van jezuïtencollege. Het nieuwsblad/regionaal: Dender, 2. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/

Donckers, J. (31, augustus, 2016). Elk kind heeft recht op buitengewoon onderwijs. De standaard, 32. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/

Ghesquière, P. (1993). Multi-problem gezinnen. Problematische hulpverleningssituaties in perspectief. Leuven – Kessel-Lo: Garant

Ghesquière, P. & Grietens, H. (2006). Jongeren met leer- of gedragproblemen. Leuven: Acco

Verschueren, K., Struyf, E., Vervoort, E., Bodvin, K. & De Haene, L. (2016). Buitenschoolse hulp en zorg op school: succes verzekerd!? Antwerpen: Garant

Verlinden, A., & Naessens, D. (2007). Anders dan gewoon. [Documentaire]. Vilvoorde: VTM-Telefacts.

Wuyts, B. (2008). Personen met een handicap: dialoog over mogelijkheden en hindernissen. [Documentaire]. Destelbergen: Sig

Hasper, S. (2011). Structuur op school: passend onderwijs voor leerlingen met een grote structuurbehoefte in het regulier basisonderwijs. [Documentaire]. Zoetermeer: Landelijk Netwerk Autisme

Instituut Sterrebos (2016). Schoolreglement instituut Sterrebos OV3. PDF-document. Geraadpleegd op 14 december 2016, op https://sbso.instituutsterrebos.be/wp-content/uploads/2016/10/2016-2017_Schoolreglement_SBSO.pdf

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november betreffende het tijdelijke project "leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs". Belgisch Staatsblad, 2016036588

Decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen. Vlaamse Codex, 52296

Besluit van de Vlaamse regering van 9 september 2016 tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari tot bepaling van het gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs en van het attest bij het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de inclusie van leerlingen met een verstandelijke beperking in het gewoon lager en secundair onderwijs. Vlaamse Codex, 67321

Decreet van 3 juli 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015. Vlaamse Codex, 46058

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot verdere uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende matregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Vlaamse Codex, 54674

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (2016). Onderwijsstatistieken. Geraadpleegd op 13 december 2016, op http://dataloep-publiek.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=LP-Publiek%2FPubliek_Inschrijvingen_leerplicht.qvw&host=PubliekQVS%40cwv100163&anonymous=true

Sarah Baeye

- Bibliografie

De Lepeleere, I., & Kint, J. (2015). Het M-decreet: Hoe kunnen redelijke aanpassingen binnen de brede basiszorg van de klasleerkracht ervoor zorgen dat kinderen uit het derde leerjaar met diagnose van dyslexie op eigen niveau en leestempo kunnen begrijpend lezen? . Tielt : Katholieke Hogeschool VIVES Tielt,.

Basis, R. (januari 2014). Stand van zaken M-decreet. Basis: ledenblad. 22.

Brande, M. V. (2014). Zorg na M-decreet . School + visie , p.3.

Bruneau, S. (2014, november 24). Het M-decreet. (I. D. Lepeleere, Interviewer)

Canvas, T. (2015, 02 11). Inclusief onderwijs. België: Terzake Canvas.

G., V. (1999). Het recht van alle kinderen: inclusief onderwijs. Het perspectief van ouders en kinderen.
Leuven: Acco

Depoorter, R., & Dehaene, F. (2015, 02 5). M-decreet - Maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften - Een uitdaging voor elke school! . M-decreet - Maatregelen voor
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften - Een uitdaging voor elke school! Tielt - VIVES,
West- Vlaanderen, België.

Gijzeghem, F. T. (2013). HET M-DECREET BEKEKEN. Opgehaald van Vlaams Parlement :
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/getFile.action?id=529590
Ilse. (2015). M-decreet, inclusief en buitengewoon onderwijs: een mama getuigt. Opgehaald van GO
Ouders: http://go-ouders.be/nieuws/m-decreet-inclusief-en-buitengewoon-onderwijs-eenmama-getuigt

Klasse. (2011, september 6). Dringende beleidsmaatregelen voor leerlingen met specifieke.
Opgehaald van Klasse :
http://www.klasse.be/vandaag/files/file/20110906_TerugkoppelingResonantiegroepen.pdf

leraren, K. (2014). Het M-decreet: wat is het en wat zal er veranderen? Klasse, 2.

Lesaffer, P. (2014, november 08). Update M-DECREET . Klasse, pp. 1-15.
Onderwijsraad, V. R. (1998, juli 7). Advies over inclusief onderwijs . Opgehaald van VLOR:
http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/advies/AR07071998.pdf

racismebestrijding, C. v. (2013). Met een handicap naar de school van je keuze. Centrum voor
gelijkheid van kansen, 19

T., G. (2014). Het M-decreet- Wat verandert er voor het CLB? . CLB: Caleidoscoop.

vzw, G. (2006, december 13). Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap . Opgehaald
van GRIP vzw : http://www.gripvzw.be/vn-verdrag/92-verdrag-inzake-de-rechten-vanpersonen-met-een-handicap.html

Broekaert, E. (., & Van Hove, G. (. (1992). Zwarte gaten: over nieuwe én noodzakelijke initiatieven in de orthopedagogiek . VIVES Campus Kortrijk Bib 1e verdieping 376.5 : Gent : RUG. Laboratorium voor Orthopedagogiek en Orthoagogiek, .

Broekaert, E. (., Van Hove, G. (., Vandevelde, S. (., Soyez, V. (., & Vanderplasschen, W. (. (2010). Handboek Bijzondere orthopedagogiek. VIVES Campus Kortrijk Bib 1e verdieping 376.5 : Antwerpen : Garant, .
De Witte, J. (2008). Er is dringend nood aan een duurzaam migratiebeleid . Samenleving en politiek : tijdschrift voor een democratisch socialisme., p5-12.

Gheysen, T. (2008). Inclusie" versus "zorg op maat. leerlingenbegeleiding vandaag en morgen., p17-20.

Soyez, V., Van Hove, G., & Vanderplasschen, W. (2009). Ouders met een beperking . In Handboek kinderen en adolescenten problemen en risicosituaties." (pp. p. F170-1 tot F170-16 ). VIVES Campus Kortrijk Bib archief 159.922.7 : Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, .

http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?
vid=VIVES_KATHO

https://www.impulscentrum.be/webtunes/index.asp

http://www.sciencedirect.com/

http://bibliotheek.zuyd.nl/nieuws/databank-springerlink

https://lirias.kuleuven.be/

http://academic.gopress.be/nl/vowb-login

http://www.bemok.be/Resources/gon_folder.pdf

http://justitie.belgium.be/nl/overheidsdienst_justitie/organisatie/belgisch_staatsblad/

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/competentieontwikkeling-m-decreet

https://www.klasse.be/reeks/m-decreet/

Nina Boisdenghien

Adriaenssens, I. & Staes, L. ( 2008 – 2009 ): PDV 4: Visies op opvoeden. Vorselaar : KHKLOV.

Adriaenssens, I. & Staes, L. ( 2008 – 2009 ): PDV 4: Visies op opvoeden. Vorselaar : KHKLOV.

Adriaenssens, I. & o.l.v. Prof. Dr. M. 5 (1997): Depaepe Het emotioneel-pedagogisch klimaat in de naoorlogse kleuterschool in Vlaanderen : een replicatieonderzoek aan de hand van De Opvoeder.

Adriaenssens, I. & Staes, L. (2008-2009)
Pedagogisch-didactische vorming 4: evalueren
Vorselaar : KHKLOV.

Clovyn, K. (2016): Zintuiglijke bijzonderheden bij kinderen met autisme en een verstandelijke beperking: Welke zintuiglijke bijzonderheden ervaren kinderen met autisme en een verstandelijke beperking? [eindwerk] Tielt : Katholieke Hogeschool VIVES Tielt.

De Wilde, J. ( 2015) Baat of schaadt inclusie?

De Geyter, L. (2004) Geïntegreerd onderwijs, Inclusief onderwijs – Vademecum: Gewoon en buitengewoon onderwijs samen op weg naar een zo inclusief mogelijke school. Antwerpen: Garant.

Devriendt, N. (Di. 13 Dec. 2016) Gom de GON-juf niet uit. De Standaard, op pagina 38.

Derynck, N. (2000): Het lachende spel: speelplaatsspelen bij kinderen met een auditieve beperking [eindwerk] Kortrijk : Ipsoc.

Een vervelende vraag bij het M-decreet. Geraadpleegd via https://kleutergewijs.wordpress.com/2015/06/07/baat-of-schaadt-inclusie-een-vervelende-vraag-bij-het-m-decreet/

Feys, R. (2016) :Dossier M-decreet: evaluatie 1 jaar M-decreet een schrijnende balans Crevits durft bevraging leerkrachten nog niet prijsgeven ; maar evaluatie & bijsturing zijn dringend! Ook onderwijskoepels, VLOR en onderwijsvakbonden verkiezen stilzwijgen
In: onderwijskrant, nr. 178 ; p. 21

Gombeir, D.( 2007) : ICT voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Wolters Plantyn: Mechelen

Kreijne, J. Hakker, B.( Di. 13 DEC. 2016 ) We moeten minder snel oordelen. PZC, op pagina 54

Lebeer, J. & De Vroey, A. (1999)
Buitengewoon binnengewoon: van utopie naar praktijk [CD-rom] [s.l.] : Kind &
Handicap.

Lebon. K. (2010): Beeldvorming over personen met een beperking: Voorbij de begrenzing van een beperking. [eindwerk] Kortrijk : KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).

Merlevede, A. (2015) Inclusie op school: Het M-decreet toegepast. Brussel: Uitgeverij Politeia nv

Murphy, G. (1947): Personality: A biosocial approach to origins and structure, p.362-390
Harper & Brothers

Op ’t Eynde. P. ( 2014- 2015) : M- decreet: vloek of zegen? nr. 3 ; p. 100-109

Risku, M. (2012): Leadership for Inclusive Education Values, Vision and Voices. Rotterdam : Sense Publishers,

Simon, J. (1988): L'intégration scolaire des enfants handicapés. Paris : PUF
Van Acker, A. Van Buynder. G.(2013) Hoe leraren voorbereiden op een inclusieve klas?

Vanhowe. G. (2015) Minder onzekerheid rond het M-decreet. In: School + visie : tijdschrift van VVKBaO, Jrg. 8 nr 1 ; p. 4-7

Van Hove, G. ( 1999) Het recht van alle kinderen: inclusief onderwijs, het perspectief van ouders en kinderen. Leuven: Acco

Verlinden, A. & Naessens, D. (2007) Anders dan gewoon [TV- uitzending] Vilvoorde : VTM - Telefacts,

Wuyts, B. & Andries, G. (2008). In beeld: personen met een handicap : dialoog over mogelijkheden en hindernissen. [TV- uitzending].Destelbergen

Melissa De Bel

Ante, C. (2016). The Europeanisation of Vocational Education and Training. Switzerland: Springer International.

Besluit van 1 april 2016 van de Vlaamse Regering over de adviescommissie bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap die belast is met het verlenen van advies over de verzoeken tot heroverweging (8 juli 2016). Vlaamse Codex, 42749.

Cannaerts, M. (red.) (2014). Ook personen met een mentale handicap rouwen. Diepenbeek: Katholieke Hogeschool Limburg.

Casaer, K. (2003). Geïntegreerde algemene en sociale vorming en ontwikkelingsdoelen ASV - BuSO - OV3. Antwerpen: Garant.

Cools, R. (red.) (2010). Hoe kan men het welbevinden van de leerlingen versterken in het inclusief onderwijs?. Vorselaar: Katholieke Hogeschool Kempen.

De Brauwer, K. (2007). Mensen met een verstandelijke handicap in de media. De stem van de ouders, 47, 24-26.

Debruyne, S. (Reg.). (2015). M-decreet eerste keer in werking [reportage]. België: VTM Nieuws.

Decreet van 20 maart 2009 betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het gewoon lager onderwijs en de engagementsverklaring tussen de school en de ouders in het basis- en secundair onderwijs (9 april 2009). Belgisch Staatsblad, 2009201522.

Decreet van 27 juni 1990 houdende de oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (29 juni 2000). Belgisch Staatsblad, 2000035567.

Drieschner, K., Pioch, A. (2000). Muziek op maat : methodische keuzes van ervaren muziektherapeuten : onderzoek. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 3, 9-18.

Farrell, M. (2014). Investigating the Language of Special Education. Engeland: Palgrave Macmillan UK.

Ghesquière, P., De Munter, A. (1998). Leerstoornissen, gedragsproblemen en sociaal-emotioneel welbevinden bij kinderen in het regulier en het speciaal lager onderwijs [jaarboek]. Leuven: KU Leuven.

Goossens, V. (Reg.) (2016). Tablet ideaal voor inclusief onderwijs [interview]. België: Knack.

Kingma, F. (2010). Kinderen beter leren communiceren. Nederland: Maklu.

Knipprath, H., De Meester, J., De Cock, M., Dehaene, W. (2014). Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-attitude op secundair niveau [bachelorproef]. https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/472872/2/OA_ExploratieveStudieGeintegreerdeSTEM.pdf.

Laeremans, J. (2015). Het ABC van het M-decreet. Impuls voor onderwijsbegeleiding, 45, 110-119.

Leman, J. (1999). Moedertaalonderwijs bij allochtonen: geïntegreerd onderwijs in de eigen taal en cultuur. Leuven: Acco.

Loose, I. (red.) (2007). Ontwikkeling van GSM-applicatie voor de Euroscope CE via Bluetooth. Oostende: Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende.

Masschelein, J., Simons, M. (2003). De strategie van het inclusieve onderwijsdispositief: inclusief onderwijs voor exclusieve leerlingen [bachelorproef]. https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/115226/1/Uitsluiting-insluiting.pdf.

Mortier, K., De Schauwer, E., Van De Putte, I., Van Hove, G. (2010). Inclusief onderwijs in de praktijk. Antwerpen: Garant.

Parys, L. (23 september 2016). Procedure voor kindje met beperking gaat sneller. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://www.gopress.be.

Pioch, A. (2010). Sociaal-emotionele vragenlijst; meetinstrument. Tijdschrift voor vaktherapie, 3, 39-41.

Racquet, E. (24 september 2016). De prijs van het ‘leerstoornis’-etiketje. De Tijd. Geraadpleegd via http://www.gopress.be.

Van Twente, R. (Prod.). (2010). Waar zouden we zijn zonder beroepsonderwijs? [Reclame]. België: Katho.

Vaneechoutte, A. (2015). Het medisch schooltoezicht: zo werkt het. Klasse, 2015.

Vankersschaever, S. (1 oktober 2016). Niet langer naar de cel voor kapotte vaas. De Standaard. Geraadpleegd via http://www.gopress.be.

Wet van 25 november 2004 tot wijziging van de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van hoger onderwijs (15 december 2004). Belgisch Staatsblad, 2004007308.

Wet van 6 juli 1970 tot het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs (19 augustus 2014). Belgisch Staatsblad, 2014000530.

Wyffels, D. (1992). Stage lopen in een methodeschool: De Buurt. Onderwijskrant, 73, 6-10.

Zacà, I., Tornese, G., Baglivo, C., Maria, P. (2016). Data of cost-optimal solutions and retrofit design methods for school renovation in a warm climate. Data in Brief, 9, 846-849.

Deolet Fien

Amkreut, R. (10, december, 2016). M-decreet blijft, maar niemand weet in welke vorm. De Morgen, p.14.

Benoit, A. & Vanrobaeys, T. (2014). Geïntegreerd onderwijs (GON): inspireren, verbinden en coachen. Sint-Canisiusblad : tweemaandelijks tijdschrift voor christelijke opvoeding en onderwijs in de lagere en kleuterscholen van het Bisdom Brugge, Jrg. 111, nr. 4, 20-22.

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijke project "leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs". (Vlaamse Codex, 07/12/2016).

De Clerck, G. (2005). Wereld Doof. Fevlado-Diversus: Gent.

De Geyter, L. (2004a). Geïntegreerd onderwijs: gewoon en buitengewoon onderwijs samen zorgverbredend op weg naar een zo inclusief mogelijke school. Mechelen: Wolters Plantyn.

De Geyter, L. (red.). (2004b). Geïntegreerd onderwijs, Inclusief onderwijs vademecum. Gewoon en buitengewoon onderwijs samen zorgverbredend op weg naar een zo inclusief mogelijke school. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

De Schauwer, E., Vandekinderen, C. & Van de Putte, I. (2011). Voorbij de vraagtekens?! Perspectieven van leerkrachten op het inclusief onderwijs. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

De Wit-Gosker, T. (2006). Meer dan gewoon: passend onderwijs voor kinderen met het downsyndroom in de basisschool: een gids voor leerkrachten en ouders op zoek naar mogelijkheden voor geïntegreerd onderwijs aan kinderen met het downsyndroom. Utrecht: Agiel.

Decreet houdende de verschuiving en aanwending van werkingsmiddelen als gevolg van de toepassing van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, en houdende de verlenging van de aanwendingstermijn voor de extra werkingstoelage voor de stijging van het aantal anderstalige kleuters. (Vlaamse codex, 06/09/2016).

Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016. (Vlaamse Codex, 10/11/2016).

Garry, H. (2014). Inclusive Special Education. New York: Springer.

Gordts, P. (10, december, 2016). Crevits mat handen in het haar over onderwijs met kinderen met een beperking. De tijd, p.6.

Hasper, S. (2011). Structuur op school: passend onderwijs voor leerlingen
met een grote structuurbehoefte in het regulier basisonderwijs. Landelijk Netwerk Autisme: Zoetermeer.

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx/bao/buo

http://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/op-school/inclusief-onderwijs-ion-begeleiding

Mertens, A. (2005). Geïntegreerd Onderwijs. Autisme centraal., Jrg. 23/2005 nr. 3, 26-28.

Mervielde, A. (red.) (2015). Inclusie op school. Het m-decreet toegepast. Brussel: Uitgeverij Politeia.

Mitchell, Y. (2015). Special Education in the United States: Legal History. Columbia: University of South Carolina.

Multidisciplinair team VCLB Zuid-Oost-Vlaanderen. Hoe kan ons team jou helpen om de gepaste niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te vinden?. [brochure]. Zuid-Oost-Vlaanderen: VCLB.

Pameijer, N., van Beukering, T., Schulpen, Y. & Van de Veire,H. (2007). Handelingsgericht werken op school. Acco: Leuven.

Pameijer, N. & van Beukeringen T. (2015). Handelingsgerichte diagnostiek in onderwijs. Derde druk. Acco: Leuven.
Pedagogische diensten Go!. (2012). Beeldkwaliteitplan Open School. Politeia.

Quicke, J. (2008). Inclusion and Psychological Intervention in Schools. A critical Autoethnography. Dordrecht: Springer.

Scheerlinck, K., Konrad, D. & Hermida, A. (2015). Performative urban education. University College London: London.
Schuman, H. (2010). Inclusief Onderwijs - Dilemma's en Uitdagingen. Garant.

Swaenepoel, E. (2005). Geïntegreerd onderwijs: samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs : op weg naar meer inclusie ?. Mechelen: Wolters Plantyn.

Van Avondt, E. (2005). Geïntegreerd onderwijs voor kinderen met een fysieke handicap. Zorgbreed: tijdschrift voor integrale leerlingenzorg., Jrg. 3, nr. 9 (september-oktober-november), 10-16.

Van Bastelaere, L. (14, december, 2016). M-decreet is besparingsmatregel, wat minister Crevits ook zegt. Het Niewsblad, p.12.

Van den Abbeele, S. (2008). Geïntegreerd onderwijs: een slechthorende leerling in de klas [eindwerk]. Torhout: KATHO.

Van Heuckelom, K. & Delbroek, U. (2014). Polish Your Polish - (Un)Polish Your Russian. Kontrastywne uczenie się słownictwa w oparciu o zasadę "wiki". Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego: Opole.

Van Pelt, N. GON ( Geïntegreerd Onderwijs): Op je school en in je klas. Geraadpleegd via http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE2699933

Vanrolleghem, D., Wilms, S. & Verwimp, J. Geïntegreerd onderwijs: GON-begeleiding en het effect ervan op de klasleerkracht. Geraadpleegd via http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE2699933

Verlinden, A. & Naessens, D. (2007). Anders dan gewoon. VTM – Telefacts: Vilvoorde.

Veugelers, R. & Van der Ploeg, R. (2008). Reforming European universities: Scope for an evidence-based process. Editions de L'Université de Bruxelles: Bruxelles.

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (2014). Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs - schooljaar 2013-2014. Geraadpleegd op datum (13/12/2016), op http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2013-2014/statistischjaarboek2013-2014/pdf-files/163-178.pdf

Astrid Deklerck

(sd). (BuSo Tielt) Opgehaald van De Ster: http://www.buso-tielt.be/index.htm

(sd). Opgehaald van GO!: http://www.g-o.be/contact/

(sd). Opgehaald van OVSG: http://www.ovsg.be/
Anders dan gewoon (2007). [Film]. België.

Begeleiding inclusief onderwijs. (sd). Opgeroepen op november 16, 2016, van Vlaanderen is onderwijs en vorming: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/begeleiding-inclusief-onderwijs

BELGA. (2016, 09 23). M-decreet heeft weinig impact op secundair onderwijs. De Standaard. Opgehaald van http://www.standaard.be/cnt/dmf20160923_02482449

Bosmans, K. (2013). Nieuws. Opgehaald van Basisschool De Leerboom: www.campuskahalle.be/bs/nieuws/nieuwe-uitdaging-voor-directeur-kjell-bosmans

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (2013, juli 4). Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 februari 2013 tussen de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie inzake geïntegreerd en inclusief onderwijs voor jongeren met een handicap. Opgehaald van Het Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Centra voor leerlingenbegeleiding. (sd). Opgeroepen op november 16, 2016, van Vlaanderen is onderwijs en vorming: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/centra-voor-leerlingenbegeleiding

Commissie inzake Leerlingenrechten. (sd). Opgeroepen op november 16, 2016, van Agodi: http://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten

Crevits, H. (sd). M-decreet. Opgehaald van Hilde Crevits: http://www.hildecrevits.be/fr/tags/m-decreet

De Schepper, A. (2011-2012). Buitengewoon onderwijs in België en Nederland. Leuven: Katholieke Hogeschool Leuven. Opgeroepen op 12 19, 2016

Departement Onderwijs en Vorming, AHOVOS, AGIOn, AGODi, & AKOV. (2014). Vlaams onderwijs in cijfers. p. 22.

D'Espallier, A. (2013). Inclusief onderwijs. De Juristenkrant, 16-16.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. (1970, juli 6). Wet op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied. Opgehaald van Het Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Geïntegreerd onderwijs: GON-begeleiding in het onderwijs. (sd). Opgeroepen op november 16, 2016, van Vlaanderen: http://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/op-school/geintegreerd-onderwijs-gon-begeleiding-het-onderwijs

(sd).Grafiek M-decreet. Klasse.

Grooff, T. (2004). Reguliere scholen bouwen nauwelijks expertise op: reactie op 'We moeten doorzetten'. Didactief: opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk.

Grooff, T. (2004). Samen leren samen leven CPS. Amersfoort.

Grooff, T. (2004). Samen leren, samen leven: inclusief onderwijs: één school voor elk kind. Amersfoort.

Haghedooren, A.-L. (2009). Inclusief onderwijs. Torhout: KATHO Departement ReNo.

Hendrik Despiegelaere. (sd). Opgehaald van BVRGS: http://www.bvrgs.be/therapeut/hendrik-despiegelaere

Klasse. (2014, Maart). M-DECREET, MAATREGELEN VOOR LEERLINGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN. (P. Lesaffer, M. Santermans, & L. Verheyden, Red.) Klasse, 16. Opgeroepen op November 12, 2016, van https://www.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2015/08/Brochure-M-decreet.pdf

Leemans, L. (2016, mei 23). 14 kritische vragen over het m-decreet. Opgehaald van KLASSE: https://www.klasse.be/7097/m-decreet-14-kritische-vragen/

M. Seel, N. (2012). Inclusive Education. In Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer.

Ministerie van de Franse Gemeenschap. (2014, januari 30). Decreet betreffende het inclusief hoger onderwijs. Opgehaald van Het Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Ministerie van de Franse Gemeenschap. (2016, juni 30). Decreet betreffende het inclusief onderwijs voor sociale promotie. Opgehaald van Het Belgisch Staatsblad: www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Nijs, G. (2001). Inclusief onderwijs, ook voor Vlaanderen? School-en klaspraktijk, 42(168), 14-20.

Onaanvaardbaar dat jongeren al 12 jaar op de wachtlijst staan. (2016, december 16). De Standaard, p. 15.

Onderwijsinspectie. (sd). Opgeroepen op november 16, 2016, van Vlaamse Overheid: http://www.onderwijsinspectie.be/

Pedagogische begeleiding. (sd). Opgehaald van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: http://www.pbdko.be/

Rotsaert, B. (2007). Inclusief onderwijs. Torhout: KATHO-departementReNo.

Santermans, M., Verheydn, L., & Lesaffer, P. (2013, Maart). M-decreet Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. KLASSE, 3. Opgeroepen op December 15, 2016

Schuman, H. (2010). Inclusief Onderwijs - Dilemma's en Uitdagingen. Garant.

Strubbe, P. (2016-2017). Schoolreglement. Tielt: vzw KSO Tielt-Ruiselede Katholieke secundaire scholengemeenschap Molenland.

Van Rijswijk, C. (1985). Speciaal onderwijs in Amsterdam: openbare scholen voor kinderen die gespecialiseerde hulp behoeven. Amsterdam, Nederland: Amsterdam : Gemeentelijk Pedotherapeutisch Instituut.

Verheyden , L. (2013). Nu kan ik eindelijke het huiswerk van mijn dochter opvolgen. Klasse, 32-34.

Verheyden , L. (2014). Wij zijn een school, geen psychiatrische instelling. Klasse, 14-21.

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (sd). Opgehaald van Onderwijs Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl

Vlaamse Overheid. (2015, februari 27). Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 betreffende de ontwikkelingsdoelen voor opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2 in het buitengewoon secundair onderwijs. Opgehaald van Het Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Wie is wie? (sd). Opgehaald van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/contact-4

Wie is wie? (sd). Opgehaald van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/contact-2

Lotte De Fruytier

Alison, A. (2002). Does education matter? Myths about education and economic growth. London: Penguin Books.

Ackaert, J., Van Regenmortel, T. (2011). Gelijk oversteken. Een staalkaart van onderzoeksbevindingen rond integratie. Brugge: Vanden Broele Academics.

Boot, R. (2009). Het Thorbecke Voorgezet Onderwijs als opleidingsschool. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 30, 10-13.
Claasen, W., De Bruïne , E., Schuman, H., Van Velthooven, B.(2013). Inclusief onderwijs: één ideaal, diversiteit in vormgeving. Antwerpen: Garant.

Clover, D.E. (2012). Education, Dominance and Identity. Rotterdam: Sense Publishers.

Corbett, J., Barton L. (1992) A struggle for choice: students with educational needs in transition to adulthood. London: Routledge.

De Lange, R., Schuman, H., Montesano Montessori, N. (2016). Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals. Antwerpen: Garant Uitgevers.

De Hoop, F., Janson, D.J., Van Kooten, A.H. (1998). Gaan alle kinderen naar de basisschool? Baarn: Uitgeverij Intro.

Gennep, A. (2000). Emancipatie van de zwaksten in de samenleving – Over paradigma’s van verstandelijke handicap. Amsterdam: Boom

Goverde, W. (1998). Geen weg terug: een portret van Peetjie en haar familie. [DVD-video]. Hilversum: TelaecNOT.

Houben, J. (2010). De overgang van basis-naar voortgezet onderwijs 2. Lichamelijke opvoeding, 98, 22-25

Knoers, A. M. P. (1975). Algemene onderwijskunde voor het voortgezet onderwijs. Assen: Van Gorcum.

Kooiker, S.E. (2006). Jeugd met beperkingen – Rapportage gehandicapten 2006. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Langeveld, J. (1971). Beknopte theoretische pedagogiek. Groningen: Wolters-Noordhoff

Lodewijckx, C. (14 september 2016). Onderwijs (2). Knack. Geraadpleegd via http://www.gopress.be

Meyntjens, M. (2014). Sociale segregatie in het onderwijs [eindwerk]. Sint-Niklaas: KAHO Sint-Lieven.

Remmers, D. (2015). Ultimate frisbee: in het voortgezet onderwijs. Lichamelijke opvoeding, 103, 20-21.

Peuteman, A. (31 augustus 2016). Het gewoon en het buitengewoon onderwijs moeten opgaan in één systeem. Knack. Geraadpleegd via http://www.gopress.be

Pogany P. (1975). Theoretical measures of school integration. Atlantic Economic Journal, 2, 52-60

Raspoet, E. (24 augustus 2016). De concurrentie in het aso-segment is moordend. Knack. Geraadpleegd via http://www.gopress.be

Roussel, V. (2003). Segregatie tussen mannen en vrouwen: van de schoolbanken naar de arbeidsmarkt? [eindwerk]. Antwerpen: UFSIZ.

Schuman, H. (2009). Met kernteams in het voortgezet onderwijs wordt Passend Onderwijs nog passender. Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg, 6, 2-7

Schuman, H. (2010). Inclusief Onderwijs – Dilemma’s en Uitdagingen. Antwerpen: Garant

Senaeve, P., Simoens, D. (2002). De wet maatschappelijke integratie van A tot Z. Brugge: die Keure.

Smolders, F. (1999). Museum en onderwijs: ervaringen en handreikingen voor museumbezoek door primair en voortgezet onderwijs. Leuven: Garant.

UN. (2006) Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Geraadpleegd via http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml

Van Assche, E., Verhoeven, J. (1988). Integratie van Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding in het Secundair Onderwijs. Deel II. G.V.O., een nieuwe uitdaging voor leerkrachten. Leuven: Departement Sociologie/Sociologisch Onderzoeksintstituut.

Van de Putte, I., Roos, D., Vandevelde, S., de Windt, E., de Wilde, J., van den Abbeele, G. (2010). Klassewerk: het GOL(L)D-concept : het gericht ondersteunen van leraren in het leren omgaan met diversiteit in de klas. [DVD-video]. Gent: Academia Press.

Van Doorn, E.C. (2001). Leerproblemen in het voortgezet onderwijs. Assen: Van Gorcum.

Verlinden, A. (2007). Anders dan gewoon. [DVD-video]. Vilvoorde: VTM-Telefacts.

Windzio, M. (2013). Integration and Inequality in Educational Institutions. Dordrecht: Springer.

Tijl Dael

• Ainscow, M., & Miles, S. (2008). Making Education for All inclusive: Where next? Prospects 37(1), 15–34.

• Amkreutz, R., M-decreet blijft, maar niemand weet in welke vorm, 10 Dec 2016, De Morgen

• Beel, V., 2016, Buitengewoon onderwijs in elke school vanaf 2025, 21 Dec 2016, De Standaard.

• Booth, T., & Ainscow, M. (2002). The Index for Inclusion: Developing learning and participation in schools (rev. ed). Bristol: CSIE.

• Braams, T., Desoete, A., (2008), Kinderen met discalculie, Amsterdam, Boom.

• Brons, C., Tom, een hyperactief kind: video-interactiebegeleiding bij een zorgleerling in het gewone basisonderwijs, DVD, Groningen, Christine Brons.
• Ciolfi, A. A. (2011). Race and response-to-intervention in special education. Howard Law Journal, 54(2), 303–341.

• COUNCIL OF EUROPEAN UNION, (2006), Commision Staff Working Document “Efficiency and equity in european education and training systems”, Document SEC(2006) 1096, Brussels, Council of European Union.

• Craninckx, N., (2015), M-decreet: Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: Hoe vijfjarigen met ontwikkelingsdysfasie ondersteunen in hun auditieve analyse als voorbereiding op hun overgang naar het eerste leerjaar? Tielt, Katholieke hoge school VIVES.

• Demeyer, I. (2008) Gelijke kansen in het onderwijs: stand van zaken PISA-onderzoek, TJK, 181-187.

• DE MEYER, I., (2007), Wetenschappelijke vaardigheden voor de toekomst – De eerste resultaten van PISA2006, Gent, UGent, Vakgroep Onderwijskunde.

• DEMEYER, I., (2014), Wiskundige geletterdheid bij 15-jarigen, Overzicht van de Vlaamse resultaten van PISA2012, Brussel, Ugent, Vakgroep onderwijskunde.

• ERIKSON, R. en JONSSON, J. (eds.), (1996), Can education be Equalized? The Swedish Case in Comparative Perspective, Oxford, Westview Press, 95-113.

• FUCHS, T. en WÖSSMANN, L., (2007), What accounts for International Differences in Student Performance? A re-examination using PISA data, Empirical Economics, 32(3), 433-464.

• Gordts, P., 2016, Crevits met handen in het haar over onderwijs kinderen met beperkingen, 10 Dec 2016, De Tijd.

• HANUSHEK, E. & WÖSSMANN, L., (2005), Does Educational Tracking Affect Performance and Inequality? Differences-in-differences evidence across countries, Economic Journal, 116(C), 63-73.

• HIRTT, N., NICAISE, I. en DE ZUTTER, D., (2007), De school van de ongelijkheid, Berchem, EPO

• Hoornaert, J., Oosterlinck, A., (2000), Visie van de universiteit op het algemeen secundair onderwijs en op de overstap van secundair naar hoger onderwijs, Baeté.

• Kochuyt, T., Verhoeven, J., (1993), Nog steeds krijgt niet iedereen dezelfde kansen, Cahier samenlevingsopbouw.

• Luyten, D., (1993), Onderwijs en opbouwwerk, Brussel, VIBOSO.

• Marchand, F., (2015), Uiteenzetting bachelorproef: Belevingscircuit en didactische tips bij het omgaan met ADHD in de klas, Torhout, Katho.

• Matheus, N., Bollens, J., (2001), De impact van de overheid op het bedrijfsopleidingsbeleid, Leuven, HIVA.

• Meer, J., (2008), Ga plagiaat te lijf, Onderwijs en gezondheidszorg, 2008, Vol.32(1), 29-32

• NICAISE, I., (2001), “Onderwijs en armoedebestrijding: op zoek naar een tweede adem”, in J. VRANKEN, D. GELDOF, G.

• NICAISE, I., SPINNEWYN, H., (1987), Vredeseconomie: de economische baten van handelsintegratie tussen de EG en de COMECON, Hoger Inst. voor de Arbeid.

• OESO, (2004), Learning for Tomorrow’s World. First Results from PISA2003, Parijs, OESO.

• Rodeyns, J., (1997), Gedragsmoeilijke leerlingen, Torhout, Katho.

• RUBBRECHT, I., NICAISE, I., (2002), Duurzame arbeidsmarktintegratie van zwakke werkzoekenden: eerste resultaten, HIVA.

• SLEICHER, A., (2006), The education of Knowledge: Why education is key for Europe’s success. The Lisbon Council Policy Brief, Brussels, The Lison Council.

• Van Hees, V., (2005), Dyslexie in het secundair onderwijs: STICORDI-maatregelen : een noodzaak voor dyslectici, Signaal, 2005, 4-17.

• VAN MENXEL, J. VAN OUYTSEL (red.), Armoede en uitsluiting – Jaarboek 2001, Leuven, Acco, 223-242.

• Vandaele, W., (1997), Frans en Els sparen water, VIDEO, Erembodegem, VMM.

• VANDENBROUCKE, F., Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming (2004), Beleidsnota 2004-2009 Onderwijs en Vorming – Vandaag kampioen in wiskunde, morgen ook in gelijke kansen, Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

• Wallyn, E., (2011), STICORDI-maatregelen voor kinderen met leerstoornissen, Torhout, KATHO.

• Winkler, P., (2005), Onderwijsvernieuwing - over modellen, maatregelen en (vooral) methode van aanpak, Tijdschrift voor hoger onderwijs., 23 2005, 187-192.

• WÖSSMANN, L., (2000), Schooling Resources, Educational Institutions, and Student Performance: The International Evidence, Kiel Institute of World Economics, de University of California.

• WÖSSMANN, L., (2002), Schooling and the Quality of Human Capital, Springer.